Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

vellinimo
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— kafka
Reposted fromrol rol
vellinimo
8770 a754 420
Reposted fromosaki osaki
vellinimo
9069 60d3 420
Reposted fromnathaliestriker nathaliestriker

June 25 2015

vellinimo
3464 2db1 420
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
vellinimo
3465 894d 420
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
vellinimo
3469 62a7
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
vellinimo
3361 a916 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasilentdreamer silentdreamer
vellinimo

June 23 2015

vellinimo
4141 cd62 420
Reposted fromktosiowa ktosiowa
vellinimo
4774 d6dc 420
Reposted fromktosiowa ktosiowa
vellinimo
4969 2cf9 420
Reposted fromktosiowa ktosiowa

June 20 2015

vellinimo
W jednym momencie mam ochotę napisać do Ciebie, powiedzieć co czuję i jak bardzo za Tobą tęsknie. Ale po chwili, gdy przypomnę sobie, ile razy przez Ciebie płakałam, dochodzę do wniosku, że nie warto.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata

June 19 2015

vellinimo
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk

June 18 2015

vellinimo
Reposted frommeem meem

June 13 2015

vellinimo
1104 6463 420
Reposted fromzciach zciach
vellinimo
1259 1aa6 420
Reposted fromkotowate kotowate
vellinimo
1436 bd39 420
Reposted fromzciach zciach
vellinimo
1441 ad05 420
Reposted fromnazarena nazarena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl